Artikel 1. Algemeen

Praktijk verander nu – therapeutisch hypnose – hypnotherapeut Belinda Bijlsma staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Haarlemmermeer onder nummer 70877815.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak of aanmelding, registratie en/of aankoop van een dienst door een cliënt/klant. Praktijk Verander Nu is gerechtigd aanmeldingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. De cliënt/deelnemer is na het maken van een afspraak voor een sessie (behandeling) of coaching gerechtigd uiterlijk 48 uur in werkdagen van tevoren deze afspraak kosteloos via de website boeking op verandernu.nl te annuleren. Het betaalde geld wordt dan binnen 30 dagen automatisch teruggeboekt. Bij annulering binnen 48 uur voor de start van de afspraak, of het niet verschijnen op een afspraak zal het geld niet teruggeboekt worden. Praktijk Verander Nu heeft het recht, ongeacht de reden van annulering, de geldende behandelkosten bij de cliënt in rekening te brengen.

Door het boeken/aanmelden/registreren via Verandernu.nl en/of aankopen van een product of dienst, gaat de cliënt/consument automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Praktijk Verander Nu zal de gegevens van cliënt nooit doorverkopen.

Artikel 4. Prijzen en andere tarieven

4.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BtW, tenzij anders vermeld.

4.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

4.3 Praktijk Verander Nu kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijs informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het boekings-of aanmeldingsproces. Aan de aanmelding van een cliënt kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van http://www.verandernu.nl, folders, overige producten en materialen berust bij Therapeutisch hypnose.

Artikel 7.  Aansprakelijkheid

Praktijk Verander Nu, therapeutisch hypnose, hypnotherapeut B. Bijlsma en verandernu.nl is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. Bij het boeken van een dienst gaat cliënt akkoord met de behandelwijze en geeft de behandelaar toestemming voor de behandeling. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de resultaten van de behandeling en cliënt begrijpt dat hypnose geen vervanging is voor medische zorg. Cliënt zal de eventuele medische behandeling die momenteel gevolgd wordt of in de toekomst moet ondergaan inclusief medicijnen gebruik voortzetten/continueren. Cliënt is op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen die hypnose biedt en begrijpt dat de coach/hypnotiseur niet aansprakelijk is voor enigerlei gevolgen of negatieve gevolgen hoe ondenkbaar ook, voortvloeiend uit de werkwijze van Belinda Bijlsma, therapeutisch hypnose of verandernu.nl De klant vrijwaart tegen alle aanspraken van derden ter zake.

Artikel 8. Overmacht

Praktijk Verander Nu, Belinda Bijlsma  heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving/aanmelding van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Therapeutisch hypnose of Belinda Bijlsma gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Cookies op onze website

Praktijk Verander Nu gebruikt Google Analytics om uw gebruik van onze website te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies van Facebook, Instagram, LinkedIn en Google om social media-integratie op onze websites mogelijk te maken.